• F2: بزرگ نمایی بارکد / جستجوی محصول

  • F3: بزرگ نمایی جستجوی مشتری

  • F4: افزودن مشتری جدید

  • F5: حذف مشتری فعلی

  • F6: مشاهده مشتری فعلی

  • F8: پاک کردن سبد خرید

  • F9: رفتن به تسویه حساب

  • F10: دخیره سبد خرید

  • ESC: بستن صفحه پاپ آپ فعلی